Statut

STATUT STOWARZYSZENIA PIES W OLSZTYNIE

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Pies w Olsztynie, w dalszej części statutu zwane Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn, 10-684, ul. Wańkowicza 16/28.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla planowania, realizacji i propagowania oraz prowadzenia działalności informacyjnej i oświatowej w zakresie: bezpiecznego kontaktu z psami, podstawowej i specjalistycznej wiedzy o ich zachowaniach i potrzebach oraz jego miejsca w rodzinie i przestrzeni publicznej.

§4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

§5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Decyzję w zakresie przynależności Stowarzyszenia do organizacji międzynarodowych podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§7

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną jego członków. Do realizacji swych celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także swych członków.

ROZDZIAŁ II. Cele i środki działania

§8

Celami Stowarzyszenia są:
1. edukacja społeczeństwa w zakresie podstawowej wiedzy o psach, niezbędnej do bezpiecznych i opartych na zrozumieniu i zaufaniu relacji pies-człowiek
2. propagowanie wśród obywateli świadomości współzależności między człowiekiem a psem
3. kreowanie pozytywnego wizerunku wychowanego i zrównoważonego psa ze świadomym swoich praw i obowiązków właścicielem
4. stworzenie bezpiecznej przestrzeni spełniającej podstawowe, naturalne potrzeby czworonogów żyjących w mieście
5. propagowanie aktywnego spędzania czasu z psem w formie rekreacyjnej i sportowej
6. popularyzacja dyscyplin sportowych z udziałem psa
7. budowanie wśród społeczeństwa poczucia obowiązku, szacunku i empatii
8. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie bezdomności zwierząt
9. zwiększenie ilości adopcji psów przebywających w schroniskach i domach tymczasowych
10. uwrażliwianie społeczeństwa na niewłaściwe postępowanie wobec zwierząt
11. propagowanie idei wolontariatu
12. integracja społeczności lokalnej wokół celów statutowych Stowarzyszenia.

§9

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1. organizację seminariów, warsztatów, spotkań tematycznych oraz innych wydarzeń edukacyjnych w zakresie podstawowej wiedzy o psach i ich potrzebach
2. organizację zawodów i wydarzeń sportowych z zakresu sportów kynologicznych
3. prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu wiedzy o psach i ich zachowaniach niezbędnej do bezpiecznych relacji pies-człowiek
4. organizację akcji społecznych i charytatywnych mających na celu pozyskanie środków na działalność w ramach celów statutowych Stowarzyszenia oraz uwrażliwianie społeczeństwa na niewłaściwe postawy wobec psów
5. promowanie aktywnego spędzania czasu z psem
6. prowadzenie działalności wydawniczej propagującej działalność Stowarzyszenia
7. współpracę z wolontariuszami przy organizacji wydarzeń z udziałem psów
8. współpracę z władzami miasta oraz jednostkami samorządu terytorialnego
9. inne działania realizujące cele statutowe.

§10

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
2. Decyzję w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ III. Członkowie – prawa i obowiązki

§11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§12

Stowarzyszenie posiada członków:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych.

§13

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
1) jest pełnoletnia,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
3) złoży deklarację członkowską oraz
4) przedstawi opinię trzech członków Stowarzyszenia rekomendujące przyjęcie jej do Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia i po opłaceniu wpisowego.

§14

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. udziału w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem stanowiącym
2. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
3. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
4. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
5. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. podejmowania decyzji w sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków
2. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
4. regularnego opłacania składek.

§16

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się na podstawie uchwały Zarządu, po złożeniu pisemnej deklaracji.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§17

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Honorowe Członkostwo Stowarzyszenia nadawane jest przez Zarząd na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.

§18

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych organów Stowarzyszenia. Są obowiązani do brania udziału w działalności Stowarzyszenia oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§19

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§20

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
2) wykluczenia z powodu:
a) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
b) uporczywego i powtarzającego unikania braku udziału w pracach Stowarzyszenia
c) nieusprawiedliwionego zalegania ze składkami za okres przekraczający trzy miesiące
3) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd stwierdza w uchwale.

§21

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Odwołanie powinno zostać rozpoznane w terminie 14 dni od wpłynięcia odwołania do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV. Władze Stowarzyszenia

§22

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§23

1. Członkowie Władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
2. Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
3. Przy zawieraniu umów miedzy Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

§24

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§25

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§26

Walne Zebranie Członków:
1. Jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Obradami kieruje Prezes Zarządu.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§27

Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków zawiadamiając ich pocztą elektroniczną lub standardową na wskazany adres Członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§28

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§29

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
2. uchwalanie statutu i jego zmian
3. wybór i odwołanie członków pozostałych władz Stowarzyszenia
4. podejmowanie uchwał określających główne kierunki działania i rozwoju Stowarzyszenia
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu i wykluczeniu członka Stowarzyszenia
7. podejmowanie uchwał we wszelkich innych sprawach niezastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia
8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
9. podejmowanie uchwał w zakresie przynależności Stowarzyszenia do organizacji międzynarodowych.

§30

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd składa się z 3 osób .
Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
3. Zarząd reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz.
Do reprezentacji uprawnieni są Prezes Zarządu jednoosobowo lub Wiceprezes działający łącznie z Członkiem Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu są zwoływane w miarę potrzeb przez Prezesa lub Wiceprezesa, nie rzadziej niż jeden raz w roku.
5. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
6. Przy równej liczbie głosów decydujący głos ma Prezes Zarządu.
7. Wygaśniecie mandatu członka zarządu może nastąpić z powodu :
1) śmierci członka zarządu
2) złożenia pisemnej rezygnacji
3) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
8. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu Walne Zebranie Członków stwierdza w uchwale.

§31

Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o statut
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
3. sporządzanie planów pracy i budżetu
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków
7. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej
8. przyjmowanie i wykluczanie członków
9. zawieranie umów lub upoważnianie członków zarządu do zawierania umów.
10. podejmowanie uchwały o wysokości składki członkowskiej.

§32

Komisja Rewizyjna:
1. Powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
2. Składa się z dwóch do pięciu członków, które na pierwszym posiedzeniu spośród siebie wybierają Przewodniczącego i Sekretarza.

§33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków
3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu
4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ V. Majątek Stowarzyszenia

§34

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Całość uzyskanego dochodu przeznacza się wyłącznie na działalność statutową.

§35

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1. Składki członkowskie
2. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej i zbiórek publicznych
3. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału ( odsetki, lokaty, akcje)
4. Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia
5. Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszów publicznych, granty, dochody ze zleceń usług środki pozyskane od sponsorów
6. Dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów
7. Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej w tym środki z funduszy strukturalnych i programów wspólnotowych
8. Inne niewymienione w punkcie 7 środki bezzwrotne pochodzące ze źródeł zagranicznych.

ROZDZIAŁ VI. Zmiana Statutu, Rozwiązanie i Likwidacja Stowarzyszenia

§36

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. O rozwiązanie Stowarzyszenia może wnosić:
a) Zarząd,
b) Komisja Rewizyjna
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4. Wszelkie zmiany w statucie uchwalone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obowiązują po zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

Olsztyn, dnia 18.10.2017r.